EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 1. โครงการที่ได้จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
 2. ภาพถ่ายกิจกรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
 3. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ
 3. รายงานการการประชุม และแผนงานโครงการที่ได้จากการประชุม
 4. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ
 3. รายงานการการประชุม
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
 5. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

 1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม
 3. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2563
 2. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2563
 3. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
 4. บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB18_2 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ