คลังเก็บหมวดหมู่: Download

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจหลัก

1. ประสานนโยบายการทายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล
2. ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ควบคุมมาตรฐานการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
5. ดำเนินงานตามกหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด

ภารกิจรอง

1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพ
ภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

เป้าประสงค์หลัก

ประชาชนสุขภาพดี บริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด 9 แห่ง

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง
4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกแซะ
6) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว
7) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก
8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาต่อ
9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองปัญญา

กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB_7(2)การแบ่งส่วนราชการ สป.สาสุข ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2560