กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหมายเหตุ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561 (5 downloads)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (9 downloads)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (5 downloads)
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 8) (6 downloads)
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 1-7) (4 downloads)
กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (4 downloads)
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (4 downloads)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (3 downloads)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 (3 downloads)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (6 downloads)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (3 downloads)
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (5 downloads)
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (4 downloads)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมติจ่ายเงินบริจาค (5 downloads)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 (4 downloads)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (5 downloads)
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (10 downloads)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (6 downloads)

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com