ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านช่องแบก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเขน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พร้อมด้วยนายกานต์ระพี ดำดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก และเจ้าหน้าที่และ อสม.ในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี พ.ศ.2563  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านช่องแบก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พร้อมเจ้าหน้าที่และ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหียน นำโดยนายสมโภชน์ ทองชู นายอำเภอปลายพระยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กิจกรรม “ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ณ บริเวณป่าบางเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลปลายพระยา

วันที่  21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา มอบหมายนายสุขุมพงศ์ แสวงการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ประชาชน รวมทั้งสิ้น 200 คน  ณ บริเวณป่าบางเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ออกปฏิบัติการร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกระบี่  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านควนเขียว

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พร้อมสมาชิก พอ.สว.อำเภอปลายพระยา ออกปฏิบัติการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทันตกรรม ร่วมกับหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกระบี่  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านควนเขียว ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com