EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 3. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563)
  – รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2563)
 4.  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 

อบรมให้ความรู้ อสม.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา มอบหมาย นางจุฑาพร สิทธิจินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ อสม.เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. แบ่งเป็น 2 รุ่น เช้า – บ่าย รุ่นละ 72 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในคำสั่ง ประกาศ และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา และแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ปีงบประมาณ 2563
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายชิงชัย บัวทอง รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา พร้อมบุคลกรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ดังนี้

07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ บริเวณลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยา

08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอปลายพระยา

18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
 2. นโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
 3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
 4. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน ร้องทุกข์
 5. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 6. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 7. สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน (สขร.1)

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com