คู่มือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติหมายเหตุ
สำเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. 89/2497 ลว. 1 เม.ย. 2497 เรื่อง ข้าราชการอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ (4 downloads)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 (6 downloads)
คู่มือแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (27 downloads)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561 (21 downloads)
คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) (31 downloads)
คู่มือ รพ.สต.ติดดาว(ฉบับให้พื้นที่ศึกษา) 2563 (5 downloads)

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com