EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 1. รายงานประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 2. บันทึกข้อความรายงานผลการประชุมและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 1. รายงานประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 2. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB20_3_รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.62.-มี.ค.63)
 2. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ
 3. บันทึกข้อความขออนุมัตินำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB24_1 รายงานผลการกำกับติดตาม

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ระยะ 4 ปี พ.ศ. (พ.ศ.2562 – 2565)
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. บันทึกข้อความขออนุมัติให้นำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB23_1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 และครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างบ้านพัก-3-หลัง

 

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com